تجلیل و تقدیر آیت الله علم الهدی از شهرخودرو آسیایی