افتتاحیه شعبه جدید مجموعه شهر خودرو در شهرستان خوی