افتتاحیه اولین شعبه مجموعه شهر خودرو در استان البرز